ERASMUS + - Proiect de mobilitate în domeniul educației școlare contract 2015-1-RO01-KA101-014765

Innovative approaches to teaching

În cadrul proiectului Erasmus + „Asigurarea calităţii prin perfecţionare europeană”, prof. Cojocaru Cornelia Andreea şi prof. Constantin Daniela Gabriela au participat la cursul de formare „Tehnici inovative de predare”. Această activitate de formare a fost organizată de ITC - International TEFL Certificate – instituţie acreditată de Ministerul Educaţiei din Cehia şi s-a desfăşurat la Praga, în perioada 21-25 martie 2016, reunind profesori din Grecia, Turcia, Malta şi România.

Cursul, desfăşurat în limba engleză, a fost structurat pe 13 module, în total 40 de ore, fiecare modul incluzând metode şi tehnici inovative de predare-învăţare-evaluare, ce pot fi utilizate în diferite discipline, precum şi în activităţi transdisciplinare. Astfel, modulele cuprinse în activitatea de formare au fost următoarele:

Modulul 1 - Modul teoretic - competențe pentru secolul 21 (domenii: sănătate, ecologie; comunicare şi colaborare, gândire critică şi rezolvare de probleme, creativitate şi inovaţie, viaţa şi carieră, responsabilitate, tehnologii);

Modulul 2 - Modul teoretic – proiectare curriculară, aspecte sociale ale programelor școlare, abordări transdisciplinare;

Modulul 3 - Gândirea critică și gândirea creativă. Cum pot fi dezvoltate? (Citirea în perechi, Brainstorming, Cvintetul, Ciorchinele);

Modulul 4 - Învățarea bazată pe proiecte şi investigaţie, învățarea bazată pe descoperire, învățarea prin cooperare;

Modulul 5 – Învăţarea prin cooperare – conexiuni cu lumea reală;

Modulul 6 - Etapele realizării unui proiect; Managementul proiectului; Evaluarea proiectului;

Modulul 7 – Tehnici eficiente pentru un brainstorming de succes;

Modulul 8 – CLIL;

Modulul 9 - Tendințe moderne în evaluare (cine evaluează, ce se evaluează, tendinţe inovative în evaluare); Evaluarea formativă vs. evaluare sumativă, observaţii, feedback, portofolii, jurnalul, scrie un articol, autoevaluarea, grile de evaluare; Tipuri de evaluare (abilităţi şi competenţe, atitudini şi valori, metode); Evaluarea on-line.

Modulul 10 -  Educaţia multiculturală;

Modulul 11 - Adaptarea materialelor didactice pentru instruirea diferenţiată a elevilor; Caracteristicile paradigmei educaţiei diferenţiate; Analiza elementelor de specificitate a educaţiei în clasa diferenţiată;

Modulul 12 - Componentele metacogniţiei; Formarea capacităţilor metacognitive ale elevilor;

Modulul 13 - TIC ca instrument pentru dezvoltarea creativității și a gândirii critice.

 

Obiectivele cursului au fost axate pe:

- oferirea unei noi perspective europene asupra actului educativ;
- familiarizarea cu noi metode de predare-învăţare-evaluare, pentru susţinerea unui demers didactic activ-participativ, care încurajază creativitatea elevilor;
- cunoaşterea unor practici didactice moderne, care să se raporteze la interesele şi ritmurile elevilor, respectiv la stilurile specifice de învăţare;
- creșterea capacității de cooperare la nivel internațional; 
- îmbunătățirea abilităților pentru utilizarea diverselor metode și tehnici de predare, centrate pe elev și motivante, care să permită dezvoltarea competențelor transversale.

Unul dintre cele mai interesante aspecte ale cursului a fost modul în care noile tehnologii pot fi integrate în procesul instructiv-educativ, atât pentru activităţi de predare, cât şi pentru cele de evaluare. Formatorul Morgan Vacek a prezentat avantajele şi dezavantajele platformelor educaţionale, punând accentul pe platformele Kahoot şi Plickers, ce reprezintă sisteme de evaluare bazate pe joc. Aceste platforme oferă educatorilor modalităţi diverse de a testa învățarea și cunoștințele elevilor. Sistemele bazate pe joc sunt foarte atractive pentru elevi, spre deosebire de alte proceduri tradiționale de evaluare.

Cursul de formare „Tehnici inovative de predare” a avut un conţinut bogat si divers, oferind participanţilor soluţii multiple pentru a răspunde nevoilor individuale ale elevilor şi pentru a aborda cu succes diversitatea culturală sau socială. Organizatorii acestui curs au propus o abordare activă şi reflexivă a actului didactic, punându-se accent pe spiritul de echipă, comunicare, dar şi pe instrumentele necesare unui proces didactic modern şi interactiv. S-au folosit jocurile de rol, exercițiile de imaginație, de rezolvare de probleme, brainstormingul.

De asemenea, programul activităţii de formare a cuprins și un tur pietonal al „Oraşului de Aur”, în care ni s-au prezentat aspecte din istoria medievală a orașului, cât și elemente de istorie contemporană.

Acest site este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene, în cadrul programului de mobilități

ERASMUS+

, 2015-1-RO01-KA101-014765. Conținutul acestui site reprezintă responsabilitatea exclusivă a beneficiarului, iar AN și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care conținutul informației va fi folosit.